Gülağaç Belediyesi

Belediyemiz

Tarihçe
Anadolu topraklarında hüküm süren her uygarlık ilçemizde çeşitli izler bırakmıştır. Tarihi vesikalar incelendiğinde ilçemizin tarihini Osmanlı İmparatorluğundan itibaren izlemek mümkün olmaktadır. Fakat İlçemize bağlı kasabalardaki kalıntılar İlçemizin tarihi hakkında daha derinlemesine bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.
İlçemizin doğusunda bulunan Bekarlar Kasabasında (nenezios) halen Bizanslılardan kalma yığma tepelerin höyüklerin bulunması ilçemiz tarihinin Bizanslılara kadar ulaştığının doğru olacağını göstermektedir. Bu yörede halen Bizanslılardan bu yana yaşayan bazı yer adlarının bulunmasıda kayda değer bir hususiyettir. Selçukluların Anadolu’ya girişi ile ilçemiz bir Selçuklu beldesi olmuştur. Bu devirde inşa edilen Bekar Sultan Türbesi halen ilçe sınırları içerisindedir. Klasik bir Selçuklu mimarisi ile inşa edilmiş türbenin restarosyan çalışmaları yapılmıştır.
İstanbul Başbakanlık arşivinde 387 numarada kayıtlı Kanuni devrine ait defterin 124–139 sayfaları arasında Aksaray liva’sının anlatıldığı bölümde İlçemiz Aksaray kazasının Bekir nahiyesine bağlı Ağaçlı köyü olarak geçmektedir.
İlçemiz adının Kanuni devrinde de “AĞAÇLI” olarak geçmesi, İlçemizin çok eski zamanlardan beri yeşil, ağaçlık ve yerleşime müsait bir yer olduğunu göstermektedir. Bu devirde Bekir nahiyesinde 36 köy 16 mezra olduğu bu köylerden 605 hane müslüman, 36 hane gayri müslim bulunduğuda zikredilmiştir.

İlçemiz Osmanlının son zamanlarında Niğde vilayet sancağına bağlı iken 1920 yılında Aksaray’ın müstakil sancak olmasıyla Aksaray’a bağlı olarak kalmıştır. 1924 yılında vilayetler kurulurken Aksaray Vilayet olmuş daha sonra 1933’de Aksaray’ın vilayetliği alınarak Niğde İline bağlı bir ilçe olarak kalmıştır. İlçemizde Ağaçlı köyü olarak Aksaray İlçesine bağlanmıştır. 1957 yılında İlçemiz Kasaba olmuş, Aksaray’ın İl olması ile İlçemizde Bakanlar Kurulunun 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla Merkezi Ağaçlı olmak üzere Gülağaç ismiyle İlçe statüsüne kavuşturularak Aksaray İline bağlanmıştır.

Comments are closed.