Gülağaç Belediyesi

Gülağaç Belediyesi Emir Ve Yasakları Hakkında Yönetmenlik

20 Ekim 2021

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar

Amaç:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesinin (b) ve 18.maddesinin (m) bentleri hükümlerine göre belediye emir ve yasaklarını açıklayıcı düzenlemelerle saymaktır.

Kapsam:
Madde 2- Bu yönetmelik; Gülağaç Belediyesi’ni, Gülağaç Belediye Zabıtası’ nı, Gülağaç
Belediyesi’nin hemşerilerini, belediye sınırları içerisinde belediye suçu işleyenleri, belediye sınırları içerisindeki belediyenin ruhsatına veya işyeri açma harcına tabi olan her türlü üretim, satış ve hizmet sunanlar ile bu işlerin yapıldığı yerleri kapsar.

Dayanak:
Madde 3- Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) ve 18.maddesinin (m) bentlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar:
Madde 4-Aşağıdaki tanımlar:
a) Belediye: Gülağaç Belediyesi’ni,
b) Belediye Başkanı: Gülağaç Belediye Başkanı’nı,
c) Belediye Meclisi: Gülağaç Belediye Meclisi’ni,
d) Belediye Encümeni: Gülağaç Belediye Encümeni’ni,
e) Belediye Zabıtası: Gülağaç Belediye Zabıtası’ nı,
f) B.E.Y: Gülağaç Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğini,
g) Vb: Ve benzerlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri Hakkındaki Kurallar

Denetim
Madde 5- Denetimlerde gizlilik prensipleri esastır. Denetimler, önceden bir uyarı olmaksızın, özel durumlar hariç işyerinin faaliyette olduğu zamanlarda yapılır.

Genel olarak işyerlerinde aşağıdaki hususlar aranır;

a) Belediye sınırları içerisinde, sabit veya gezici olarak faaliyet gösteren, her türlü, açık veya kapalı alanlardaki işyerleri, belediyenin ruhsatına veya iznine tabidir. İşyerlerinde, ruhsatlarında belirtilen faaliyet konuları dışında faaliyette bulunulamaz. (İşlem yapılırken bu yönetmeliğin 14.maddesi göz önünde bulundurulur.)

b) İşyeri sahibi/ yetkilisi, denetim ekiplerine, istenmesi halinde denetim konusu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi (asıl veya onaylı) doğru olarak vermeye ve kolaylık göstermeye zorunludur.

c) Her türlü işyerlerinde, belediyece belirlenen, işyeri açma ve kapatma veya faaliyette bulunma saatlerine riayet edilir.(İşlem yapılırken bu yönetmeliğin 14.maddesi göz önünde bulundurulur)

ç) Her türlü işyerinde çalışanlar, şekli ve rengi yetkili kurumlarınca belirlenen iş kıyafeti giyer.
d) Her ne suretle olursa olsun, kabukları soyulmadan, yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddeleri açıkta satılamaz.
e) Toptan ve perakende olarak her türlü ürün satışının yapıldığı yerlerde, her iki yılda bir periyodik muayeneleri yapılıp mühürlenmiş, sağlam ve hileli olmayan ölçü veya tartı aleti kullanılır. Hassas ölçüm gerektiren işler için elektronik tartı aletleri kullanılır.(İşlem yapılırken bu yönetmeliğin
14.maddesi göz önünde bulundurulur)

f) Gıda tüketim yerlerinde masa üzerlerine konulan tuz, baharat, turşu ve benzerleri el değmeden kullanılır halde ve sağlık koşullarına uygun olur. Masa üstleri veya örtüleri temiz olur. Her müşteri için temiz peçete ya da kağıt peçete bulundurulur.
g) Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satış ve servisi hijyen kurallarına uygun eldivenle yapılır.
h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde acil durumlarda kullanılacak olan tahliye çıkışı kapıları ışıklı tabela ile gösterilir ve işyeri faaliyette bulunduğu zamanlarda çalışır vaziyette olur.
ı) Belediyenin ruhsatına ve denetimine tabi işyerlerinde; belediyece düzenlenmiş, işyerinin Bkn numarası (düzenleme ile Bkn numarası mecburiyeti mevzuatı yürürlüğe girinceye kadar vergi kimlik numarası ve kaydı geçerli olur), işyeri belediye çalışma ruhsatı, işin nev’i, işyeri adres bilgileri ile sahibi veya yöneticisinin kimlik ve ikametgâh bilgileri, vesikalık resim, işyerinin tabi olduğu kuralların belirtildiği liste ile en az 30 denetim yapılıp sonuçlarının yazılabileceği bölümleri ihtiva eden zabıta müdürü tarafından onaylanmış belediye zabıtası kontrol defteri bulundurmak mecburidir. Bu kontrol defteri, denetim yapılıp sonuçlarının yazılabileceği bölümlerin bitmesi veya iş sahibine (bilgi eksikliği, silinti, belge eksikliği vb. durumlarda) yenilenmesi için tebligat yapılıncaya kadar geçerlidir. Dolan kontrol defterleri 3 yıl muhafaza edilerek, görevliler denetimlerde istemeleri halinde ibraz edilir.

i) Gıda üretim, depolama ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik işlerin ifa edildiği işyerlerinde çalışanlar sağlığa uygunluk kurallarına riayet eder. İlgili mevzuatında, çalışanların sağlık kontrollerinin yapıldığına dair alınması zorunluluğu bulunan belgeler işyerinde bulundurulur.
j) Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Eğitimin alındığına dair ilgili mevzuatı gereği aranılan belgeyi işyerinde bulundurulur. Bizzat çalışmaları durumunda işyeri sahipleri de bu fıkra kapsamındadır.
k) Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.
l) Gıda üretim, depolama ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik işlerin ifa edildiği vb. yerlerde kapı ve pencerelere zararlı haşere, böcek vb. canlıların girişini engelleyecek önlemler alınır.
m) Gıda üretim, depolama ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik işlerin ifa edildiği vb. işyerlerinde çalışanlar görev başındayken kişisel temizliğe özen göstermeli, tırnakları kısa kesilmiş, eller sürekli temiz tutulmalı, açıkta yara olmamalıdır. Çalışırken başlık, eldiven ve ayak giysileri dahil uygun koruyucu giysiler giyilmelidir. Bu giysiler kolay temizlenebilir olmalı ve temiz tutulmalıdır.
n) Gıda üretim, depolama ve satış yerleri ve toplu tüketim yerlerinde, gıda maddeleri zeminden en az
10 cm yükseklikte ızgara veya raflarda muhafaza edilir.

o) Gıda üretim, depolama ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik işlerin ifa edildiği vb. işyerlerinde çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayı ve büyüklükte ağızları kapalı ve sızdırmasız madeni veya plastik çöp kovaları ve bunların içinde çöp torbaları bulundurulur.
ö) Gıda üretim, depolama ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik işlerin ifa edildiği vb. işyerlerinde, işyerleri özelliğine göre tuvalet ve lavabolarda temizlik sağlanarak sıvı sabun, kâğıt havlu veya el kurutma makinesi bulundurulur.

p) Gıda üretim, depolama ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik işlerin ifa edildiği vb. işyerlerinde, şehir şebekesine bağlı su bulunur. r) Et ve balık ürünleri satış yerleri;
1) Et ve et ürünlerinin satıldığı yerlerde, etlerin parçalandığı, işlendiği, nakledildiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay temizlenebilir, yıkanabilir olmalıdır.

2) Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar ayrı olarak, şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenir.
3) Etler mezbaha damgası görülmeyecek kadar ufak parçalara ayrılarak bulundurulamaz.(Sürekli veteriner kontrolü altında olabilir)
4) 4) Soğuk meze, et ve süt ürünleri, kanatlı hayvan et ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri, ayrı ayrı bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgâhlarda satılır.
5) Kasap dükkanları et çeşitlerine göre ayrılır:

aa) Koyun, kuzu, dana ve sığır eti satanlar,
ab) Keçi, oğlak, manda ve malak eti satanlar, bu kasaplar beyaz taban üzerine kırmızı yazı ile
(dükkânımızda keçi, oğlak, manda ve malak etleri satılır) ibareli en az 20×50 cm ebatlarında ve herkesin okuyabileceği büyüklükte harflerle yazılmış tabelaların dükkanların vitrinlerine ve halkın kolaylıkla gireceği yerlere asılır. cc)

s) Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunulur, açıkta satılamaz. Müşterilerin el değdirmelerine izin verilmez. Bayat ekmeklerin bulundurulması durumunda, sağlığa uygun olmaları şartı ile 20×30 cm ebadında herkesin görebileceği şekilde tabela ile kurallara uygun olarak belirtilir.
ş) Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olur, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplı olur.

t) Kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi ve benzeri yerlerde, sınıflarında belirtildiği sayıda gazete ile kitap bulunan kütüphane bulunur.
u) Çay ocaklarında, tabure dışında masa ve sandalye bulundurulmaz.
ü) Hamam, Sauna, berber ve benzeri yerlerde, müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı olur ve her kullanımdan sonra hijyen ortamlarda yıkanıp kurutulur, bunlar yol ve kaldırımlarda bulundurulamaz. Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhî şartları haiz olur ve her kullanımdan sonra usulünce temizlenir.

v) Sauna ve benzeri yerlerde sağlığa uygunluk yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar konulur. İç sıcaklığı gösteren termometreler bulundurulur.
y) Berberler, kullanılan tıraş malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği stabilizatör ve otoklav bulunur. Kullanılan jilet ve benzeri tıraş malzemeleri bir kullanımlık olur ve bir başkası için kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Yaşamla İlgili Emir Ve Yasaklar

Sosyal Yaşamda Huzur
Madde 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

a) Umuma mahsus alanlarda her ne surette olursa olsun izin almaksızın, durarak veya gezerek, şehir yaşamı, huzuru ve nizamını bozacak şekilde davranışlarda bulunmak.

b) Umuma mahsus alanlarda kötü koku neşredecek şekilde şehir yaşamı, huzuru ve nizamını bozacak şekilde eşya bulundurmak veya taşımak.

c) Hayvanları dövmek, eziyet etmek, dövüştürmek, gücünün üstünde yük yüklemek, vb. davranışlarda bulunmak.

d) Parkalardaki her türlü levazımı amacı dışında kullanmak; parklarda ateş, mangal vb. yakmak.

e) Umuma mahsus açık alanlarda, binaların ortak kullanım alanlarının gelip geçenlerin görebileceği yerlerinde, muhafaza altına alınmamış kamu ve özel şahıslara ait alanlarda, caddelerde, sokaklarda, alt ve üst geçitlerde, meydanlarda ve benzeri yerlerde huzursuzluk verecek şekilde alkollü içki içmek.

f) Genel taşıt araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, yüksek sesle konuşmak, zorunlu haller dışında (hastalanmak gibi) koltuklara yatmak, araçların koltuklarına ve pencere tarafına ayak dayamak, ayakkabıları çıkartmak.

g) Umumi yerlerin izin verilmeyen alanlarında oyun, spor ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

h) Çevrenin ve apartman sakinlerinin, huzur ve istirahatini bozacak (geceleri saat 22.00 ile sabah 08.00 arası) fiillerde bulunmak.

ı) Belediyeden izin almaksızın Şehrin meskûn yerlerinde, apartmanların ortak kullanım alanlarında veya hususi mesken bahçelerinde her türlü evcil ve kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus barınak yapmak, hayvan beslemek-bulundurmak, sahibi bulunduğu veya kiracısı olduğu evinin içinde olsa dahi sakinlerin huzur ve istirahatini bozacak şekilde evcil hayvan bulundurmak.

i) İş hanlarının, apartmanların, alışveriş merkezlerinin ve benzeri yerlerin ortak kullanım alanlarında herhangi bir şekilde eşya bulundurarak belirtilen alanların nizam ve intizamını bozarak huzursuzluğa sebebiyet vermek.

j) Kümes, ahır, ağıl ve evcil hayvanları sokaklara başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa ve mabetlerin avlularında otlatmak, belediyece tayin edilmiş cadde ve yolların dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek. (Evcil hayvanlar sahibinin veya bakıcısının muhafazasında kimsenin huzurunu bozmamak şartıyla evcil hayvanların gezdirilebileceği alanlara götürülebilir ve buralarda gezdirilebilir.)

k) Mezarlıklarda ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.(Nara atma, şakalaşma, ehliyetsiz ve izinsiz dua okuyuculuğu
yapmak, beraberinde köpek ve sair hayvanat getirerek mezarlık içinde gezdirmek vb.)

l) Etrafa fena koku neşredecek deri, paçavra, yün ve benzerlerini sermek, atmak, dökmek ve kurutmak.

m) Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve elle gelip geçenleri ve etrafını kirletecek lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vb. ile kalabalık arasına girmek.

n) Binaların balkon, pencere ve teraslarda etrafı huzursuz edebilecek koku neşredecek eşya veya gıda maddesi bulundurmak.

o) Ön balkon ve pencerelerine gelip geçenlere ve alt katlarda ikamet edenlere zarar ve huzursuzluk verecek şekilde kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vb. asmak.

ö) Her türlü spor saha ve alanlarında, bağırıp-çağırma, itişip-kakışma vb. uygunsuz davranışlarda bulunarak çevre sakinlerinin huzurunu olumsuz etkilemek.
p) Her türlü yollara zarar vererek vatandaşın geçişine engel olacak şekilde kazı, sulama, v.b. gibi durumları teşkil etme

Sosyal Yaşamda Düzen

Madde 7. Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

a ) İbadet yeri avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon vb. yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, herhangi bir eşyasını bırakarak buraların intizamını bozmak.

b) Toplu taşıma araçlarında belli edilmiş yolcu adedinden fazla yolcu almak.

c) Toplu taşıma araçlarındaki alet edevatı ve iç tesisatı ve tertibatını gereksiz yere karıştırmak, zarar vermek.

d) Belediyece veya devletin diğer kurumlarınca konulmuş her nevi trafik işaret levhaları, sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, aydınlatma direkleri ile lambalarını, yol sınır elemanlarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını, sabit veya hareketli alet- edevat-araç-gereç ve tesislerini bozmak, kırmak, düşürmek, yazı yazmak, çizmek, yerlerini değiştirmek, görünmelerini engellemek, herhangi bir şekilde kullanım amacına hizmet vermesine engel olmak.

e) Kamuya ait olsun veya olmasın ağaçlara (keserek, izinsiz budayarak-çizerek-ateş yakarak-salıncak kurarak vb. fiillerle) zarar vermek. Çimlere, çiçeklere ve bitkilere (kopartarak-ezerek-yakarak-kazarak vb. fiillerle) zarar vermek.

f) Binaların meydan, cadde, sokak ve yol üzerindeki yüzlerine belediyeden izin alınmak şartı ile binaya paralel ve usulüne göre asmanın dışında ilan tabelası, perde, saçak, siper vb. yapmak ve bunların gelip geçenlere, binadaki diğer maliklerin güvenliğini olumsuz etkileyecek ve ağaçlara zarar verebilecek şekilde asmak, izin alınarak asılan ilan tabelası, perde, saçak, siper vb. kaldırım tabanından yüksekliğinin 3 metreden aşağı sarkmasına meydan vermek.

g) İnşaat faaliyetlerinde belediyeden izin alınıp işgaliyesi ödenen alanın dışındaki kamu alanını veya izni alınmadan özel kişilere ait alanları kullanmak.

h) İnşaat yapı yerinde, inşaat müddetince, yapının, mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik tesisat vb. proje müellifleri ile fenni mesullerinin, şantiye şefinin, müteahhidin isimleri ile ruhsat numara ve tarihini içeren en az 50 cm x75 cm ebadında tabelayı herkes tarafından görülebilecek bir yere asmamak.

ı) Her türlü inşai faaliyetlerde, ruhsat ve eklerinin mahallinde istenmesi halinde görevli memura ibraz etmemek.

i) Bütün inşaatlarda yapı sahibince her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı çevresini tahta perde veya uygun malzeme ile kapatmamak, belediyece gerekli görülmesi halinde geceleri aydınlatma yapmamak, ayrıca inşaatın yapılan her katının yol cepheleri emniyet amacı ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatmamak, yıkımı yapılacak binalarda da aynı şekilde emniyet tedbirleri almamak.

j) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş, uçuşabilecek mal vb. maddeler taşıyan kamyonların yükün etrafa savrulmasına, dökülmesine ve uçuşmasına mani olacak şekilde üzerini branda ile örtmemek.

k) Meydan, sokak, kaldırım, pazar, iskele, gar, istasyon, köprü, geçit ve benzeri umuma mahsus yerlere, han, pasaj, gibi umumi binalar ile apartmanların ortak kullanım alanlarının girişi ve merdivenlerine herhangi bir şekil ve maksatla eşya koyarak buraların nizam ve intizamının bozulmasına sebebiyet vermek.

l) Dükkânlarının önünde izin verilenden fazla alana herhangi bir mal veya eşya çıkartarak, (dükkânının duvarına, kaldırım veya yoldaki ağaçlara, kamuya veya şahsa ait yerlere malzeme koyarak-asarak, kaldırımlarda oturarak, yol ve kaldırımlara izinsiz saksı ve duba benzeri malzeme koyarak vb. fiillerde bulunarak) kaldırımın nizam-intizamını veya şehrin görünümünü olumsuz etkilemek veya haksız rekabet ortamını doğmasına sebebiyet vermek.

m) Boş bulunan arsa veya arazisini, belediyece uyarılmasına rağmen muhafaza altına almamak.

n) Cadde, sokak ve kaldırımları tahrip edebilecek fiillerde bulunmak.(Tahrip edilmiş olanlar ayrıca tespit tutanağı ile ilgili birime bildirilir)

o) Motorlu vasıtasını cadde, sokak, meydan ve benzeri yerlere park etmek sureti ile belediye hizmetlerinin görülmesi ve belediye altyapı çalışmalarında uyarılara rağmen aracını kaldırmayarak çalışmaları engellemeye devam etmek.

ö) Şehir içinde umuma mahsus yerlerde, Belediyenin tasarrufu ile tahsis edilip işletilen otoparklarda kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin buraların işletilmesi için belediyesince belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallara uymamak.

p) Umuma mahsus alanlardaki, yürüyüş parkurlarını, gezi alanlarını, spor alanlarını ve aletlerini, kullanım amacı dışında ve başkalarının kullanımını lüzumsuz şekilde engelleyecek hal ve davranışlarda bulunmak.

r) Umumi yerlerde yapılması men edilen fiilleri mezarlıklarda yapmak.

s) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık, vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricindeki alanlarda gezinmek.

ş) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek.

Sosyal Yaşamda Temizlik
Madde 8. Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

a) Umuma mahsus cadde, sokak, meydan, kaldırım, parklar ile özel şahıslara ait olmakla beraber kamunun kullanımına açık alanları ve benzer yerleri kirletmek.

b) Her türlü çöpü çöp biriktirme yerleri dışındaki yerlere atmak, dökmek.

c) Belediyece belirlenen zamanlar dışında, belediyece belirlenen alanlar olsa bile buralara zamansız çöp çıkartmak.

d) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak.

e) Umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla herhangi bir amaçla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak.

f) Binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin, cadde, sokak ve tretuvarların ve her türlü ibadet yerlerinin dış yüzeylerini, duvarlarını, tebeşir, yağlıboya, katran vb. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek, kirletmek ve benzeri fiillerde bulunmak.

g) Yollara paspas vb. atmak, sermek, yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek.

h) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek.

ı) Çöpleri belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabında biriktirmemek. (Çöp kabı koku neşretmeyecek ve dökülmeyecek evsafta olacak)

Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler: Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri, bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon, elektrik süpürgesi atıkları, süpürge atık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçaları, temizlik için toparlanan kar, ev dikiş atıkları, paçavra ve bezler, ağaç yaprakları, yol ve caddelere pislenen hayvan pislikleri, daimi ve muvakkat Pazaryerleri ve süprüntüleri ve hal çöpleri, sahipsiz her türlü hayvan leşleri vb.

i) Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri belediyeye ait çöp imha sahasından veya belirlenen yerlerin haricinde başka yerlere dökmek.

j) Binaların ortak kullanım alanlarını ve bahçelerini temizlememek.

k) Çöp kaplarına çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri koymak.

l) Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden dışarıya her türlü çöp, süprüntü, paçavra, kağıt, yemek atıkları, bulaşık veya çamaşır suyu vb. atmak, dökmek, binaların teras,aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vb. silkelemek ve dökmek.

m) Binalardan dışarıya başkalarını olumsuz etkileyecek şekilde soba borusu çıkartmak, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akmasına, sızmasına ve yayılmasına mani tedbir almamak.

n) Çatı, balkon, klima suyu vb. borularını, tabana kadar indirip giderlerini yağmur suyu oluklarına veya yağmur suyu kanalı bulunan yerlerde bu kanala bağlamayarak, gelip geçenlerin ıslanmalarına- kirlenmelerine mani tedbir almamak.

o) Binaların ortak kullanım alanlarında, gelip geçenlere zarar vermeyecek şekilde güvenlik tedbiri almadan herhangi bir tamirat ve temizlik yapmak.

ö) Apartman ortak kullanım alanları ve dükkânlar temizlenirken kirli, çamurlu ve çirkef sularının artıklarını yaya kaldırımlarından ve yollardan tamamen temizlememek.

p) Her türlü bina ve inşaat içerisinden çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak. (zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vb. ile akıtılabilir.)

r) Apartman ve binaların dışında, ortak kullanım alanı veya başkaca yerlere belediyenin izni olmaksızın çöp toplama ve biriktirme yeri yapmak (Çöp biriktirme yerleri belediyenin izin vereceği yere ve belirleyeceği şekilde yapılabilir.).

s) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya izin verilen yerler dışında başkaca yere gömmek, kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek.

t) Hayvan besleyenlerin hayvanlarının dışkı, tüy vb. her türlü atığını etrafı rahatsız edecek ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde umuma açık yerlere atması ve/veya bırakması yasaktır.

Sosyal Yaşamda Esenlik ve sağlık
Madde 9. Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

a) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanları umumi yerlerde gezdirmek ve taşımak.

b) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara alınmamış, aşılanma işlemleri süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yular sız veya yuları gelip geçenler için tehlike arz edebilecek kadar uzun bırakılmış ve sahibince lüzumlu emniyet tedbiri alınmadan etrafa zarar verecek şekilde hayvan taşımak, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak veya şehir içinde koşturmak, gezdirmek.

c) Cadde, sokak ve meydanlarda gelip geçenler için tehlike arz edebilecek şekilde, kayar ayakkabı, tekerlekli paten, buz pateni, kızak vb. ile yürümek, kaymak, oyun oynamak.

d) Meydan yol ve kaldırımlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri işaret ve ışıklarla tehlikeyi belirtmemek.

e) Cadde, meydan ve sokak üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, izin alınmak şartıyla levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir surette sabitlememek.

f) Binaların pencere, balkon, teras vb. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak.

g) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen vb. çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak.

h) Merkezi ısınma tertibatı olan binalarda, bina yönetim kurulu başkanının bu tertibatı çalıştırmaması ve ısı seviyesini yönetimin belirlediği seviyede bulundurmamak.

ı) Her türlü binaların mutfak, banyo, tuvalet vb. yerlerinden, alt ve yan katlarındaki iş yeri ve meskenlere su sızıntısına meydan vererek insanların sağlık ve esenliğini olumsuz yönde etkilemek. (Bu hususta sızıntının geldiği yerden emin olunmalıdır. Aksi halde idari para cezası uygulanamaz)

i) Umuma mahsus alanlarda (Park, meydan, cadde, sokak, binaların ortak kullanım alanları vb.) oyuncak tüfek ve benzerleri ile atış yapmak, yaptırmak.

j) Belediyece tayin ve tespit edilen yerler haricinde, kurbanlık veya başkaca nedenlerle hayvan satmak.

Sosyal yaşamda umuma açık tuvaletler
Madde 10. Umuma açık tuvaletler aşağıdaki hükümlere tabidir;

a) Ücretle çalıştırılan tuvaletler belediyenin iznine tabidir.

b) Tuvaletlerin zemini, su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğime sahip olur, duvarları yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır.

c) Tuvaletlerdeki tuvalet kabini sayısı kadar lavabo ve ayna tesis edilir.

d) Her tuvalet kabininde kağıt havlu, lavabolarda ise sıvı sabun ve kâğıt havlu bulunur.

e) Tuvalet kabininde alaturka tuvalet taşı mevcut ise sağlam ve temiz maşrapa bulunur.

f) Tuvalet kabininde alafranga tuvalet taşı mevcut ise taharet tertibatı çalışır vaziyette bulunur.

g) Tuvaletler sürekli temiz tutulur.

h) Tuvaletlerde sürekli olarak akar su bulundurulur.

ı) Bir müesseseye bağlı olarak ücretli veya ücretsiz olarak umuma açık tuvalet bulunması halinde de, aynı kurallar geçerli olup, bu gibi yerlerden, bağlı bulundukları tesis yetkilisi sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daimi Ve Geçici Pazaryerleri Ve Gezici Satıcılar

Daimi Ve Geçici Pazaryerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar:

Madde 11.Daimi ve geçici Pazaryerleri aşağıdaki kurallara tabidir;

a) Pazar yerlerinde, tahsis sahip veya çalışanları tahsis yerinin ön ve üst sınırlarını aşacak şekilde mal asarak pazar yerinin görünümünü olumsuz etkileyemezler.
b) Pazarcı esnafı belediyece belirlenmiş standartlara uygun olanlarının dışında satış tezgâhları kullanamaz.
c) Gıda satışı işinde çalışan tahsis sahibi veya personeli sağlığa uygunluk kurallarına riayet eder. Uygulama, bu yönetmeliğin 5.maddesinin (i-j-k) fıkrasına göre tatbik edilir.
ç) Pazar yerlerinde, belediyece belirlenen günlerde ve saat aralıklarının haricinde faaliyetinde bulunulamaz ve kapanış saatinden sonra en geç bir saat içerisinde mallarıyla (şayet pazaryeri kamuya açık alanlarda kuruluyor ise pazaryeri tezgahları da dahil) birlikte pazaryeri tamamen terk edilir.

d) Pazar yerlerinde, belediyece belirlenenlerin haricinde mal çeşidi satılamaz.
e) Pazar yerlerinde, yerlere kötü koku neşredecek atık suları yerlere dökülemez. Atık sularını varsa pis su kanalına bağlarlar. Yoksa atık sularını kapalı kaplarda biriktirip pis su kanalına dökerler.
f) Pazar yerlerinde, tahsis sahip ve çalışanları; satış yeri tezgah ve çadırlarını, belediyece belirlenen kurallar dışında, mesken, okul, mabet, ağaç, işyeri ve benzer yerlere izinsiz olarak ve çevreye zarar verecek, gelip geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekillerde kurup sökemezler.

Gezici satıcılarla ilgili emir ve yasaklar:

Madde 12.Gezici satıcılar aşağıdaki hükümlere tabidirler;

a) Gezici satıcılar, faaliyette bulunacakları belediyeden iştigal konusu belirtilmiş olarak belediyece onaylanmış gezici satıcı kimlik belgesi almaları zorunludur. İstenildiğinde bu belgeyi görevliye ibraz eder. İzin belgelerinde belirtilen iştigal konusu dışında bir yıl içerisinde 3 defa faaliyette bulunulması durumunda bu belge geçersiz sayılır ve aynı kişiye üç yıl süresince yeni belge verilmez. İzin belgesinde nerelerde ve hangi şartlarda satış yapabileceği ayrıca belirtilir.
b) Araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyecek şekilde ve araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilemese bile devamlı durarak (müşterisi yoksa) satış yapılamaz.
c) Gıda maddesinin satıldığı kapların her tarafı kapalı olmalı, iç kısmı paslanmaz malzemeden ve camekânlar dışındaki dış yüzeyler yağlı boya olmalıdır.
ç) Satıcılar sağlığa uygunluk kurallarına riayet eder. Satıcıların kıyafetleri temiz olacak, pişirilmeden, yıkanmadan ve soyulmadan yenen gıda maddeleri kullanılmamış kâğıtlara sarılarak ve el değmeden müşteriye verilecektir. Bu maddelerin müşteriler tarafından elle tutulup bırakılmasına meydan verilmeyecektir.

d) Unlu mamuller satıcılarının satış kapları ya da araçlarının üzerine, satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin isim ve adresi herkesin okuyabileceği şekilde yazılmış olacaktır.
e) Gezici olarak satış yapanlar sattıkları ürünü nereden aldıklarının belgesini daima yanlarında bulunduracak ve her seferinde istenmesi halinde görevliye göstereceklerdir.
f) Gezici satıcılar, kabukları soyulmadan, yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerini açıkta satamaz. Ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş, lokum, bisküvi, tatlı ve benzeri gıda maddeleri orijinal ambalajlarında satılabilir.
g) Gezici vasıtalarda gıda maddesi satılabilmesi için yalnız bu işe tahsis edilen her tarafı kapalı hususi mahaller kullanılacak, bu vasıtalarda sürekli havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların, gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması yasaktır.
h) Gezici vasıtalarda mamul gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almaları mecburidir.
ı) Gezici satıcılar gün doğumu ve akşam gün batımı arasında belediyece belirlenen saatler aralığında faaliyet gösterebilir. Belirlenen saatler dışında gezici satıcılık yapmak ayrıca belediyenin iznine tabidir. i) Gezici kasaplık et ve balık satışı yapmak yasaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşlem, Özel kanunlarında hüküm bulunması ve bu yönetmelikte hüküm bulunmaması halleri, Yürürlük ve Yürütme

Madde 13- İşlem:
a) Bu yönetmelikte belirtilen belediye suçlarına, 5326 Sayılı Kabahatler kanununun 32 maddesinde belirtilen ceza miktarı uygulanır.
b) Bu yönetmelikte sayılan belediye suçları, belediye zabıtası tarafından tespit edildiğinde, hazırlanmış matbu tutanak tanzim edilerek belediye encümenine sevk edilir.
Madde 14- Özel kanunlarında hüküm bulunması ve bu yönetmelikte hüküm bulunmaması hallerinde:

a) Bu yönetmelikte sayılmakla beraber, suç konusu ile ilgili özel kanunlarında hüküm bulunması halinde, özel mevzuat hükümlerine göre işlem uygulanır.
b) Bu yönetmelikte sayılsa da görevli memurun tespitine göre işlenen belediye suçu, belirlenmiş olan ceza miktarını aşan nitelikte olduğu görüşünde ise idari yaptırım karar tutanağı değil, tespit tutanağı tanzim edilerek ilgili kurum ya da birime bildirilir.
c) Hüküm bulunmayan hallerde Belediye kanununda, belediye zabıta yönetmeliğinde veya diğer mevzuatlarda, belediye suçu sayılan fiiller, mevzuatlarında belirtildiği gibi cezai işlem görür.
Örnek bilgi-1: 2559 sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrasının sonunda “İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır” denilmektedir. Yine aynı kanunun aynı maddesinin son fıkrasında da “bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un 5.ve 6.maddelerinin hükümleri uygulanmaz” denilmektedir. Bu kanun kapsamına giren işyerlerinin ruhsatsız faaliyet göstermeleri durumunda belediye suçu işlemiş sayılmayarak kanunu gereği kapatılması gerekir.

Örnek bilgi–2: 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 6.maddesinde;

“a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,

c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde (Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder.) belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,

d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,

İş yerlerinin işletmecilerine belediye sınırları içerisinde belediye encümeni tarafından beşyüzmilyon (beşyüz) Türk Lirası ile bir milyar (bin)Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir.” denilmektedir. Bu sebeplerle, bu hükümlere göre sayılan hususlarda tespit tutanağı tanzim edilip belediye encümenine cezai işlem yapılmak üzere bildirilir.

Örnek bilgi-3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36.maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Örnek bilgi-4: Mal ve hizmet satışı yapmak için başkalarını rahatsız etme hususlarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37.Maddesinde belirtildiği üzere işlem yapılır.

Örnek bilgi-5: Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden veya yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi gereği işlem yapılır.

Örnek bilgi-6: 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41.maddesinde çevreyi kirletme ile ilgili olarak; evsel atık ve artıklar, bireysel atık ve artıklar, yemek pişirme ve servis yerlerine ait atık ve artıklar, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıkları, inşaat atık ve artıkları, kullanılmaz hale gelmiş veya ihtiyaç fazlası ev eşyaları ile kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzleri ile ilgili çevreyi kirletmelerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

Örnek bilgi–7:Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42.Maddesi gereği işlem yapılır.

Örnek bilgi-8: Satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi veya satılması veya ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması hallerinde bu kabahatler için, Pazaryerleri Hakkında Yönetmelik ekinde yayınlanan idari para cezası tutanağı düzenlenir.

Yürürlük:

Madde 16- Bu yönetmelik Gülağaç Belediye Meclisinin onaylaması ve uygun vasıtalarla halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 17- Bu yönetmelik hükümlerini Gülağaç Belediye Başkanı yürütür.

Last modified: 20 Ekim 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir